ALGEMENE VOORWAARDEN

Riverside Coaching B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer KVK 72385138
en
Riverside Training & Sports B.V
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer KVK 72194286

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. een werkgever) die aan Riverside coaching B.V. en/of Riverside Training & Sports een opdracht verstrekt.

1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie coaching of psychosociale therapie, een workshop, opleiding, training, mediation e.d. Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’. Tevens zal voor de leesbaarheid Riverside coaching B.V en/of Riverside Training & Sports verder worden aangeduid als ‘Riverside’.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Riverside, Opdrachtgever en/of Cliënt.

3. Aard dienstverlening Riverside

3.1 Alle diensten van Riverside zijn inspanningsverbintenissen.

3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht en bewustwording, en verbetering. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Riverside geeft geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen.

4. Informatieverstrekking

4.1 Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dient vooraf aan Riverside verstrekt te worden. Denk hierbij aan; medicijngebruik, beperkingen en eerdere (psychologische) behandelingen of diagnoses.

5. Annulering: Consults

5.1 Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven.

5.2 Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

6. Annulering: Mediation

6.1 Wanneer de mediation afspraak wordt geannuleerd zal er een alternatieve datum worden gepland. Bij annulering minimaal 24 uur voorafgaand aan de Mediation zijn er annulerings- en administratiekosten verschuldigd a 20,- euro.

6.2 Wanneer je annuleert tijdens de mediation. Gelden de ontbindende voorwaarden uit de mediation overeenkomst.

6.3 Wanneer je een training niet binnen 1 week voor aanvang annuleert ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

6.4 Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum wordt.

6.5 Mocht er bij onvoldoende aanmeldingen, besloten worden een training of workshop te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

7. Planning: workshops en opleidingen

7.1 Riverside heeft het recht, wanneer dat door omstandigheden nodig is, de data en/of tijden van een consult of training te wijzigen.

7.2 Wanneer een consult of training tussentijds onderbroken moet worden, zal Riverside zijn best doen om de opleiding of workshop te laten doorgaan zoals bedoeld of voor te zetten op een ander moment. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

8. Betaling

8.1 Bij coaching en/of trainingen geschied de betaling a contant of ontvang je een factuur achteraf.

8.2 Bij deelname aan een langdurig Mentaal en Fysiek Fit traject ontvang je de factuur vooraf.

8.3 Waneer je een factuur ontvangt van Riverside dient deze binnen 10 dagen te zijn betaald.

8.4 Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van een incassoprocedure, inclusief de wettelijke rente, voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

9. Integriteit en geheimhouding

9.1 Door Riverside wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. De gegevens die ik wel opsla zijn: contactgegevens, trainingsschema’s, mediationovereenkomsten en eventueel aantekeningen .

9.2 Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage door de Cliënt en door Riverside.

10. Klachten

10.1 Wanneer je niet tevreden bent over een door Riverside Training & Sports geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden.

Riverside Coaching hecht waarde aan een hoge cliënttevredenheid. Indien er klachten zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg door een medewerker van Riverside Coaching dan verzoeken wij altijd deze eerst met de betrokken medewerker van Riverside Coaching te bespreken. Blijft de klacht dan bestaan dan wordt er een gesprek gepland met de medewerker en de leidinggevende. Het doel is om de klacht te verhelpen.

Indien de klacht blijft bestaan dan verwijzen wij onze cliënten door naar een onafhankelijke organisatie voor een objectieve behandeling van de klacht. Wij werken hiervoor samen met Adviespunt Zorgbelang en met de vertrouwenspersonen van het AKJ. Door met deze organisaties samen te werken draagt Riverside Coaching bij aan de rechtspositie van onze cliënten. Riverside Coaching maakt van een doorverwijzing naar Adviespunt Zorgbelang of het AKJ altijd melding bij de betrokken wijkcoach van de betreffende cliënt.

Een mogelijkheid is dat een klacht wordt doorgezet en wordt ingediend bij het College van Beroep en Toezicht van het SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd). Hiermee kan middels het tuchtrecht beoordeeld worden of er op een professionele wijze gehandeld is door een medewerker van Riverside Coaching.

Meldingen AKJ:
https://www.akj.nl/jongeren/klacht/stappen-klacht/

Meldingen Adviespunt Zorgbelang:
https://adviespuntzorgbelang.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp

Meldingen SKJ Tuchtklacht:
https://skjeugd.nl/informatie-over-tuchtrecht/#informatie-over-tuchtrecht-en-tuchtmaatregelen

11. Aansprakelijkheid

11.1 Riverside is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

11.2 Riverside is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door client.

11.3 Riverside stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, blessure’s, beschadigen, diefstal, of schade tijdens deelname aan of bijwonen van trainingen, consults of mediation.

11.4 Riverside stelt zich niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een consults training en/of mediation.

11.5 Indien Riverside wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

12. Contributie en groeplessen

12.1 Voor de groepslessen van Riverside Training & Sports bent u contributie verschuldigd.

12.2 De hoogte van de contributie is afhankelijk van de frequentie (1 keer, 2 keer of onbeperkt) per week en ook afhankelijk van de leefstijdsgroep (t/m 15 jaar en 16+)

12.3 deze contributie wordt geïnd bij aanvang van de maand en de lessen worden dus vooruit betaald.

12.4 De minimale abonnementsduur is 6 contributie maanden. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 contributie maand opzegtermijn.

12.5 Indien er door pandemieën, natuurrampen, crisissen, oorlogen, terrorisme, aanwijzingen/verplichtingen door de (lokale) overheid of overige zaken waar Riverside Arnhem geen invloed op heeft, sportlessen geen doorgang kunnen vinden, zal er na de periode van 2 contributie maanden een bevriezing van de contributie plaats vinden. Tijdens deze bevriezing is het niet mogelijk om wijzigingen of opzeggingen te doen aan de lopende sportabonnementen.

12.6 Riverside behoud zich het recht voor om individuen en/groepen te weigeren in de sportlessen als men niet in staat blijkt of zich niet kan houden aan de geldende regels en of door andere factoren niet geschikt blijkt te zijn om positief mee te kunnen doen in de groepslessen.

12.7 Indien nodig behoud Riverside zich het recht voor om contributie en abonnementen te stoppen indien daar aanleiding voor is.

13. Vrijwaring

Aan de dienstverlening van Riverside kunnen geen rechten worden ontleend.